บริการถ่ายภาพรังสี (X-ray) X-ray ฟัน คือ เครื่องมือทางทันตกรรมที่สำคัญมากโดยต้องปฏิบัติก่อนทำการจัดฟันเสมอ เพราะการX-ray ฟันจะช่วยใช้ในการช่วยวินิจฉัยโรคและลักษณะของฟันของผู้ป่วยได้ เนื่องจากฟันของคนเรานั้นมีหลายมุม ที่ไม่สามารถมองเห็นได้สะดวกด้วยตาเปล่า การ x-ray ฟันจึงถูกพัฒนามาเพื่อแก้ไขข้อบกพร้อมนี้ เมื่อ x-ray ฟันออกมา ทันตแพทย์จะมองเห็นลักษณะของฟันและลักษณะรากฟันรวมไปถึงลักษณะกระดูก รอบฟันได้และการที่สามารถมองเห็นรูปแบบฟันและรากฟันทั้งหมดจะช่วยให้ทันตแพทย์วินิจฉัยโรคและ วางแผนการจัดฟันได้รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น กรณีใดบ้าง ที่จะต้องทำการถ่ายภาพเอกซเรย์ฟัน ภาพเอกซเรย์เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่มีส่วนช่วยทันตแพทย์ในการให้การวินิจฉัยโรค วางแผนการรักษา ตลอดจนการติดตามผลการรักษา ภาพเอกซเรย์ฟันจึงมักใช้ประกอบการรักษาทางทันตกรรมต่างๆ เช่น

   – การเอกซเรย์ฟันเพื่อการวางแผนฝังรากเทียม แบบ 3 มิติ

   – การเอกซเรย์ฟันเพื่อถอนฟันหรือผ่าฟันคุด

   – การเอกซเรย์เพื่อตรวจดูรอยผุของฟันด้านประชิด

   – การเอกซเรย์ฟันเพื่อการรักษารากฟัน

   – การเอกเรย์ฟันเพื่อการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ

   – การเอกซเรย์ฟันเพื่อการจัดฟัน

รู้จักรูปแบบการเอกซเรย์ฟัน ให้มากขึ้น